Waarom een notaris handig is bij grote schenkingen

Kan de gift van een inmiddels overleden schenker aan zijn dochter van € 100.000,- aangemerkt worden als een dringende verplichting van moraal en fatsoen, of anders gezegd voldeed schenker jegens zijn dochter aan een natuurlijke verbintenis? Deze vraag kreeg de rechter voorgelegd.

Schenker was afhankelijk met afnemende geestestoestand

Tijdens de zitting is vastgesteld dat de schenker een eenzame oudere man met duidelijke van een afnemende geestestoestand. Ook was er overmatig alcoholgebruik in het spel dat de wil van de schenker heeft kunnen beïnvloeden. Gezien het contact tussen schenker en deze dochter was zij op de hoogte van de geestelijke en lichamelijke situatie van haar vader en diende zij zich ervan bewust te zijn dat haar vader in zekere mate van haar afhankelijk was. Dit volgt uit de ziekenhuisbezoeken van erflater, waarbij zij veelal aanwezig was, en het contact wat zij had met zorgmedewerkers rond haar vader. Tijdens de zitting had deze dochter aangegeven dat haar vader in zijn laatste levensfase afhankelijk was van haar zorg.

In het kader van de informele zaakwaarneming door deze dochter voor haar vader had van haar in alle redelijkheid mogen worden verlangd dat zij zorgvuldiger had gehandeld in het kader van het door haar gevoerde beheer en de daarmee gepaard gaande giften van haar vader aan haar. Van haar had mogen worden verlangd dat als haar vader aanzienlijke bedragen aan haar had willen schenken dat zij daarbij een notaris had ingeschakeld die met erflater in een vier ogen gesprek zijn wensen had vastgelegd.

Volgens de rechter ontbreekt iedere objectieve toetsing of de vermogensoverheveling van vader naar deze dochter ook de wens was van vader en of hij de reikwijdte van zijn handelen heeft kunnen overzien. In de periode vanaf medio 2014 tot aan het overlijden van schenker is nagenoeg het volledige vermogen van erflater overgegaan naar deze dochter. De schenking van het bedrag van € 100.000,- is niet bij notariële akte gedaan. Ook de opnames in 2015 en de schenkingen in 2015 aan deze dochter en haar familieleden duiden duidelijk op het laten verdampen van het vermogen van schenker ten gunste van deze . Naar het oordeel van de rechter rust thans op deze dochter – als begiftigde – de bewijslast om te bewijzen dat de schenkingen niet door misbruik van omstandigheden hebben plaatsgevonden.

Omkering bewijslast als er geen notariële akte is

In de wet (7:176 BW) staat de volgende bepaling: “lndien de schenker feiten stelt waaruit volgt dat de schenking door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen, rust bij een beroep op vernietigbaarheid de bewijslast van het tegendeel op de begiftigde, tenzij van de schenking een notariële akte is opgemaakt of deze verdeling van de bewijslast in de gegeven omstandigheden in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou zijn.” 

Deze dochter komt hiermee in een hele moeilijke bewijspositie. Het is bijna onmogelijk om aan te tonen dat er namelijk geen misbruik van omstandigheden is geweest. Het is vergelijkbaar met bewijzen dat je nooit in Parijs bent geweest. Een bezoekje aan de notaris had de bewijslast omgedraaid en alle discussie kunnen voorkomen.

Wil je dit jaar nog schenken bekijk hier het overzicht van de schenkingsvrijstellingen in 2021. Hier de schenkingsvrijstelling voor 2022.

Lees de volledig uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2021:2383

energielabel

435 euro boete bij ontbreken geldig energielabel

Op 1 november 2021 is de boete voor het ontbreken van een geldig energielabel verhoogd naar 435 euro. Dit was 170 euro. De stijging van de boete heeft te maken met de stijging van de kosten voor het energielabel.

Wanneer moet je een energielabel hebben?

In beginsel moet iedereen die een woning te koop aanbiedt een geldig energielabel hebben. Deze moet overgedragen worden bij het tekenen van de koopovereenkomst.

Uitzonderingen voor een energielabel

Voor een aantal gebouwen is een energielabel NIET verplicht. Dit zijn:

 • beschermde monumenten conform de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
 • kerken en moskeeën;
 • vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2
 • (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen);
 • gebouwen die ten hoogste 2 jaar in gebruik zijn (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen);
 • recreatiewoningen mits die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik;
 • gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals schuren of garages.

 

Samenwoners: Maak duidelijke afspraken over je meerinbreng in de woning

Hans en Linda gaan samenwonen. Zij kopen gezamenlijk een woning (50%/50%). Hans heeft € 15.000,- aan spaargeld en het stel besluit dat zij € 15.000,- minder lenen bij de bank en het spaargeld van Hans gebruiken bij de aankoop van de woning. Hans en Linda leggen verder niks schriftelijke vast over de meerinbreng (vergoedingsrechten) van Hans in de gemeenschappelijke woning. Hans en Linda besluiten na 6 jaar uit elkaar te gaan. Hans wil zijn meerinbreng terug hebben.

Gevolgen meerinbreng gemeenschappelijke woning

De gekochte woning is een gemeenschappelijke woning (3:166 BW). Het is een “eenvoudige” gemeenschap. Wat betekent dat het anders dan bijvoorbeeld een huwelijksgemeenschap het geen afgezonderd vermogen is. Schulden kan je niet verhalen op de eenvoudige gemeenschap maar uitsluitend op Linda in dit geval. Omdat Hans en Linda de woning gezamenlijk hebben gekocht en geen afwijkende afspraken hebben gemaakt zijn zij in hun onderlinge verhoudingen ieder verplicht om voor de helft bij te dragen (6:10 lid 1 BW). Doordat Hans € 15.000,- heeft ingebracht heeft hij € 7.500,- meer voldaan dan noodzakelijk is. Op het moment van betaling ontstaat er regresvordering van Hans op Linda (6:10 lid 2).

Verjaring rechtsvordering tot meerinbreng 

De vordering die Hans op Linda heeft is een regresvordering (6:10 lid 2 BW). In de wet staat dat een regresvordering verjaart na verloop van vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden (3:310 BW). Hans kon op het moment van betaling van de € 15.000,- direct zijn vordering van € 7.500,- opeisen bij Linda. Vanaf het moment van betaling is de verjaringstermijn gaan lopen.  Hans had in een samenlevingscontract afspraken kunnen maken over zijn vorderingen. In dat geval was deze niet verjaard. Zijn vordering was ook niet verjaard als hij deze gestuit had.

Nominaal of beleggingsleer

In een samenlevingscontract kan je dus het bedrag van je meerinbreng laten vastleggen door een notaris. Ook kan je daarbij afspraken dat de vordering nominaal is of de beleggingsleer volgt. Als je afspreekt dat de vordering nominaal is dan staat deze los van de waardeontwikkeling van de woning. In het geval van Hans krijg je altijd € 7.500,- terug. Spreek je af dat de beleggingsleer van toepassing is dan kijk je naar de waarde op het moment van investeren en de waarde op het moment van verkoop/verdeling. Is de woning 2 x zoveel waard geworden dan is de vordering van Hans verdubbeld. Uiteraard kan de waardeontwikkeling ook negatief zijn en loopt Hans het risico dat hij minder terugkrijgt dan € 7.500,-. In veel gevallen kiezen stellen voor de nominale vordering. Je krijgt je investering terug en de meerwaarde wordt samen gedeeld.

Samenlevingscontract

Op het moment dat je afspraken niet schriftelijk vastlegt dan kan een rechter dus bepalen dat je, je geld niet terugkrijgt (ECLI:NL:GHARL:2021:4553) of . Voorkom onduidelijkheid en leg meerinbreng afspraken vast in je samenlevingscontract. Hierbij kan je direct afspraken maken over de inboedel en het geld op een en/of rekening (ECLI:NL:GHARL:2021:8479) en nog veel meer andere zaken die financiële gevolgen hebben.

Samengesteld gezin? testamenten zijn geen contracten!

Heb je een samengesteld gezin en denk je aan een nieuw testament? De belangen van je kinderen kunnen botsen met de belangen van je nieuwe partner en je stiefkinderen. Je partner kan bij een gewoon langstlevende testament zodanige bevoegdheden hebben dat de belangen van je eigen kinderen in het nauw kunnen komen. Het is van belang dat de systematiek van je testament je wensen zo veel mogelijk waarborgt.

Wat is een stiefkind?

Volgens de wet 4:8 BW lid 3 is een stiefkind: “Een kind van de echtgenoot of geregistreerde partner van de erflater, van welk kind de erflater niet zelf ouder is.”  Ook lezen wij in hetzelfde artikel dat als je eenmaal stiefkind bent je dat na bijvoorbeeld een scheiding of overlijden ook blijft:  “Zodanig kind blijft stiefkind, indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is geëindigd.” Stiefkinderen erven nooit automatisch. Een testament is dus noodzakelijk om ervoor te zorgen dat stiefkinderen erven.

Trouwen of een notarieel samenlevingscontract

Als je gaat samenwonen met een notarieel samenlevingscontract dan hebben deze “quasi” stiefkinderen wel fiscale voordelen maar dus minder wettelijke rechten dan stiefkinderen van gehuwde stellen. Bij een beroep op de legitieme houden stiefkinderen van gehuwde stellen meer over dan stiefkinderen van stellen met een notarieel samenlevingscontract. Enerzijds omdat er een erfgenaam bijkomt in de breukdeel (4:64 lid 1) en anderzijds vanwege een beperking in de inkorting (4:91 BW). Zie ook deze uitspraak over inkorting>>>. In beide gevallen kan je wel regelen dat de legitieme pas opeisbaar is na het overlijden van de langstlevende (4: 81 BW en 4:82 BW). Als de wettelijke verdeling niet van toepassing is, dient dit bij testament vastgelegd te worden.

Nadelen voor je eigen kinderen bij een standaard testament

 • Als de langstlevende voor een deel mee-erft zal dat erfdeel na diens overlijden vererven naar je stiefkinderen en niet je eigen kinderen. Er lekt vermogen weg;
 • De langstlevende wordt in een langstlevende testament eigenaar van alle spullen. Hier kunnen spullen bij zitten die uit de familie komen en bij de stiefouder uitkomen in plaats van de eigen kinderen;
 • Wanneer kinderen en stiefkinderen op gelijke voet een vordering erven kan de langstlevende de vorderingen beïnvloeden door bijvoorbeeld wel de eigen kinderen een rente te vergoeden maar dat niet te doen bij de stiefkinderen. Ook kan ze de vorderingen eerder uitbetalen als er niet genoeg middelen meer zijn om dat na het overlijden te doen.
 • Heb je afgesproken dat je beide alle kinderen laat mee-erven dan kan de langstlevende nog van gedachten veranderen en een nieuw testament maken.

Testamenten zijn geen contracten en kunnen altijd gewijzigd worden!

Na het overlijden van jou of je partner kan er een hoop veranderen. De verbindende factor tussen je partner en je eigen kinderen is door jouw overlijden weggevallen. Het is niet gezegd dat de warme band tussen de stiefkinderen en je partner zo blijft. Het kan dus gebeuren dat je langstlevende partner besluit om een nieuw testament te maken en daarbij alleen de eigen kinderen tot erfgenamen te benoemen. Testamenten zijn geen contracten dus dat is mogelijk. Je kinderen kunnen hier niks tegen doen. Het gevolg is dat je kinderen erfenis delen met je stiefkinderen maar dat dit andersom niet het geval is.

Uitsluiten andere ouder van de (stief)kinderen.

Stel je krijgt een auto-ongeluk. Je bent opslag dood. Kort na jou overlijdt een van je kinderen die op de achterbank zat. Dit kind heeft van jou geërfd. De wettelijke erfgenamen van je kind zijn in leven zijnde ouder, (half)broers en of (half)zussen. Je nalatenschap komt via je kind bij je ex-partner terecht. Als je wilt voorkomen dat je nalatenschap bij je ex-partner terecht komt, kan je een clausule opnemen in je testament die dat voorkomt. Dezelfde systematiek komt je tegen in een echtscheidingstestament. Om te voorkomen dat je ex-partner als wettelijke vertegenwoordiger van jullie kinderen je nalatenschap gaat afwikkelen kan je een executeur benoemen. Wil je ook voorkomen dat de erfenis van je kinderen beheert wordt door je ex-partner dan zal je ook een bewindvoerder moeten benoemen.

Is je testament nog up-to-date? Spelen er gevoeligheden waarvan je niet precies van weet hoe je daar mee moet  omgaan? Maak een afspraak bij LR-Notariaat. Een testament waarbij je naast je eigen kinderen ook stiefkinderen mee laat erven, vraagt om bijzondere aandacht. Wij zijn gespecialiseerd in oplossingen voor samengestelde gezinnen.

LR NOTARIAAT doet mee aan de Testamentcheckdag op 18 juni 2021

Is je testament nog up-to-date? Spelen er gevoeligheden waarvan je niet precies van weet hoe je daar mee moet omgaan? Op vrijdag 18 juni 2021 doet LR Notariaat mee aan de Testamentcheckdag van de EPN. Je bent van harte welkom om vrijblijvend een afspraak te maken om op 18 juni jouw testament te laten checken.

Testamentcheckdag

Tijdens de Testamentcheckdag op vrijdag 18 juni 2021 kan je gratis in gesprek gaan om je testament te laten controleren of om je te laten adviseren hoe je een gevoelige kwestie kan aanpakken en daarmee te zijner tijd ‘gedoe’ kunt voorkomen. Hieronder lees je meer informatie. Neem contact met ons op om een afspraak met ons te maken. Je bent van harte welkom! Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Is je testament nog up-to-date?

Wellicht herken je het: je bent jaren geleden getrouwd en hebt toen testamenten laten opmaken. Of misschien heb je samen met je partner een woning gekocht en hebt je toen meteen een testament op laten maken. Maar weet je precies wat er in jouw testament staat? Weet je bijvoorbeeld wat er gebeurt met je vermogen na je overlijden? Weet je wie de voogdij en het bewind over jouw kinderen krijgt? Wie heb je aangewezen als executeur? En wat gebeurt er met jouw bedrijf?

Het leven verandert snel. Misschien heb je in de tussentijd (stief)kinderen of kleinkinderen gekregen, ben je gescheiden en hertrouwd, heb je een andere woning gekocht of is jouw hobby uitgegroeid tot een eigen bedrijf. Al deze gebeurtenissen zorgen ervoor dat jouw situatie verandert en dat kan gevolgen hebben voor je testament. Daarnaast zijn er jaarlijks veranderingen in de wet die eventueel aanpassingen met zich meebrengen. Het is belangrijk dat je juist op die momenten je testament controleert. Je wilt immers niet dat jouw erfgenamen later voor vervelende verrassingen komen te staan. Investeer in de toekomst en zorg ervoor dat je er zeker van bent dat je testament bij je past en actueel is.

Je bent van harte welkom!

Wil je, jouw testament vrijblijvend laten controleren? Of wil je advies over het opstellen van een testament? Je bent van harte welkom tijdens de Testamentcheckdag bij LR Notariaat op 18 juni 2021. Maak hiervoor een afspraak!

De Testamentcheckdag is onderdeel van de Dag van het Erfrecht, een initiatief van EPN, VEAN, vFAS en VMN.

Toezicht bij levenstestamenten

In een levenstestament leg je een aantal zaken en wensen vast voor de situatie dat je zelf niet meer kunt of wilt handelen. Er komt meer aandacht voor toezicht bij het opmaken van een levenstestament. Uit de praktijk blijkt er helaas dat er in een aantal gevallen misbruik wordt gemaakt van de gegeven vertrouwenspositie. Een issuegroep van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft een rapport uitgebracht. Aan de hand hiervan zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. De volgende brochures en checklist zijn aangepast:

Gezamenlijk handelende gevolmachtigden

Een eenvoudige oplossing om een vorm van toezicht te creëren is om bij voorkeur 2 personen aan te wijzen en daarbij te bepalen dat zij werken met een twee-handtekeningen systeem. Meer dan 2 personen aanwijzen kan er ook weer voor zorgen dat er juist geen besluiten genomen kunnen worden. Dat lezen wij in deze uitspraak>>>

Levenstestament opstellen

Aan de hand van uw persoonlijke situatie en wensen zullen wij je begeleiden bij het opstellen van een levenstestament. Hier zullen wij uiteraard ook aandacht besteden aan de juiste vorm van toezicht. Maak hier een afspraak>>>

Testament strikt noodzakelijk voor samengesteld gezin

Samengestelde gezinnen zijn geen uitzondering meer. Bij een samengesteld gezin hebben beide echtgenoten kinderen uit eerdere relaties en wellicht ook samen kinderen. Beide echtgenoten brengen – positief of negatief – vermogen in. Het kan zijn dat er nog alimentatie- en/of onderhoudsverplichtingen zijn. Wat regelt de wet als een van beide partners overlijdt? De wet gaat uit van een standaard gezinssituatie. Die pakt vaak ongunstig uit voor de kinderen als de eigen ouder als eerst overlijdt. Voorkom ongewenste situaties en sluit nu een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden en testamenten af. Bijkomend voordeel is dat je fiscaal flink kan besparen.

erfrecht samengesteld gezin

Wanneer er geen testament is, kan het gebeuren dat de kinderen van de eerst overleden ouder een deel van de erfenis aan zich voorbij zien gaan. De wet voorziet in een kindsdeel en het ongestoord verder leven van de langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner (hierna: “partner”). De (stief)kinderen kunnen hun deel pas opeisen nadat ook de langstlevende partner is overleden. Daarnaast is het niet zeker of de (stief)kinderen iets krijgen omdat de langstlevende partner alles kan opmaken. Met een testament kan je de ongewenste situaties die ontstaan in de situatie van hertrouwen of opnieuw samenwonen ondervangen.

In de wet is vastgelegd wie wat erft in welke situatie (4:10 BW). Voor samengestelde gezinnen zijn er geen bijzondere erfrechtelijke regelingen. Testamenten zijn dus echt noodzakelijk.  Zonder verdere regelingen is de kans ook aanwezig dat de minderjarige kinderen worden vertegenwoordigd door de ex-partner (1:253f BW). Met andere woorden gaat je ex-partner meehelpen je erfenis af te wikkelen. Ook kan een deel onbedoeld vererven naar de ex-partner. Dit is allemaal te voorkomen met een goed testament.

Stiefkinderen mee laten erven

Er zijn ook samengestelde gezinnen waarbij de wens leeft om alle kinderen op gelijke voet te laten erven. Dit kan alleen met een testament met een aantal beschermingsbepalingen. Dit moet voorkomen dat de langstlevende partner na het overlijden zijn of haar testament aanpast. Een huwelijk in combinatie met een testament zorgt er daarnaast voor dat de eigen kinderen minder snel een groter deel kunnen opeisen als hun ‘kindsdeel’ (legitieme) wordt geschonden.

erfbelasting samengesteld gezin

In artikel 2 lid 3 onder i AWR worden kinderen gedefinieerd. Dit zijn eerstegraads bloedverwanten en aanverwanten in de neergaande lijn. Oftewel kinderen en mits getrouwd ook stiefkinderen. Voor stiefkinderen van samenwoners (quasi-stiefkinderen) geldt ook dat zij gelijkgesteld worden mits de ouder en de stiefouder tot het overlijden partners zijn geweest in de zin van artikel 1a Successiewet. Dit vloeit voort uit artikel 19 Successiewet.

Tips testament samengesteld gezin

Hoe je het ook regelt een aantal situaties moeten goed doorgesproken worden:

 • Wat bijvoorbeeld als uw nieuwe partner na uw overlijden zijn/haar testament weer aanpast en alleen haar eigen kinderen tot erfgenaam benoemt?
 • Hoe voorkom je dat de langstlevende partner alles opmaakt?
 • Hoe voorkom je dat de langstlevende haar eigen kinderen gaat bevoordelen?
 • Hoe zet je een ex-partner buiten spel ingeval er minderjarige kinderen zijn?
 • Wat als kinderen niet willen dat uw nieuwe partner de erfenis krijgt?
 • Krijgen stiefkinderen dezelfde erfbelastingvrijstellingen als eigen kinderen?
 • Wat als stiefkinderen niet willen delen met de andere kinderen, enzovoorts.

Gaat je een nieuw gezin vormen na een eerdere relatie? Laat je dan goed informeren over de nieuwe erfrechtelijke situatie. Bel ons voor een afspraak. Lees ook: Samengesteld gezin? Testamenten zijn geen contracten!

Faillissementspaulina: huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk vernietigd door de faillissementscurator

Als notaris krijg ik wel eens de vraag om tijdens het huwelijk de algehele gemeenschap van goederen te wijzigen in koude uitsluiting. Na wat doorvragen blijkt vaak dat er financiële problemen zijn ontstaan en onderzoeken de echtgenoten of er mogelijkheden zijn om de andere echtgenoot te beschermen tegen de schuldeisers van de ander. De echtgenoten verzoeken dan om de algehele gemeenschap om te zetten naar huwelijkse voorwaarden met een strikte scheiding van goederen. Nadat de huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld eindigt de huwelijksgemeenschap en kan je deze verdelen. In de volgende uitspraak hebben de echtgenoten de gemeenschap verdeeld en alles toegedeeld aan de solvabele echtgenoot.

Faillissementspaulina

De curator stelde namens de schuldeisers dat er sprake was van Faillissementspaulina. Voor een succesvol beroep op faillissementspaulina (artikel 42 Fw) dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan. Er moet sprake zijn van:

 • (a) een onverplichte rechtshandeling, die;
 • (b) benadeling van schuldeisers tot gevolg heeft, terwijl
 • (c) de schuldenaar wetenschap had of behoorde te hebben van die benadeling.

Volgens de curator was de wijziging van de huwelijkse voorwaarden onverplicht omdat er geen wettelijke of verbintenisrechtelijke verplichting daartoe bestond. Door het ontbreken van een goede verklaring en een aantal andere omstandigheden was de rechtbank van oordeel dat het een onverplichte handeling was. Ook stelt de rechtbank vast dat de schuldeisers/curator door de wijziging van de huwelijkse voorwaarden is benadeeld. Dan is er nog de vraag of er ook is voldaan aan het vereiste van wetenschap van benadeling.

In het systeem van faillissementspaulina moet in alle gevallen wetenschap van de schuldenaar worden aangetoond. Nu is er geen tegenprestatie ontvangen, hoeft alleen de wetenschap van de echtgenoot schuldenaar te worden beoordeeld. Er dient dan ook beoordeeld te worden of de echtgenoot schuldenaar op 23 mei 2014 – de dag waarop de huwelijkse voorwaarden bij de notaris zijn gewijzigd – wist of behoorde te weten dat hij zijn schuldeisers daarmee zou benadelen. Gelet op het voorgaande concludeert de rechtbank dat de curator de rechtshandeling waarbij de huwelijkse voorwaarden zijn gewijzigd rechtsgeldig heeft vernietigd.

Rechtsverwerking

De echtgenoot schuldenaar heeft nog gesteld dat er dermate veel tijd is verstreken tussen de daadwerkelijke wijziging van de huwelijks voorwaarden enerzijds en de buitengerechtelijke vernietiging en de dagvaarding in de onderhavige procedure anderzijds, dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de curator schadevergoeding vordert.  Met de curator is de rechtbank van oordeel dat het enkele tijdsverloop onvoldoende is voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking. Aanvullende feiten of omstandigheden waaruit zou blijken dat de curator zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het instellen van de vordering tot schadevergoeding jegens de echtgenoten zijn gesteld noch gebleken. De echtgenoten hebben weliswaar nog aangevoerd dat zij een dermate laag inkomen heeft dat zij is aangewezen op ondersteuning door de voedselbank, maar dat maakt (het instellen van) de vordering tot schadevergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.

Gemeenschap van goederen

In bovengenoemd situatie had het wijzigen van de huwelijkse voorwaarden geen effect. Ook moet bedacht worden dat de aansprakelijkheid voor schulden die tijdens de huwelijksgemeenschap zijn ontstaan niet wijzigt door huwelijkse voorwaarden. Alleen voor nieuwe schulden verandert dit.

Bron: ECLI:NL:RBROT:2020:13001