Wat is een verklaring van erfrecht

Met een verklaring van erfrecht kan je een rekening deblokkeren of een woning verkopen. Nadat iemand overlijdt, wordt de bankrekening van de overledene vaak geblokkeerd. Je kan er als erfgenamen pas gebruik van maken als je aantoont dat je erfgenaam bent. Een woning kan je pas verkopen als je aantoont dat je erfgenaam bent. Dit kan je dus allemaal doen met een verklaring van erfrecht.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht wordt, op verzoek van de erfgenamen, opgemaakt door een notaris. Het is een notariële akte waarin vermeld staat:

 • wie er is overleden;
 • of er een testament is;
 • zo ja, wat er in het testament staat;
 • of de overledene getrouwd was;
 • of de overledene kinderen had;
 • wie de erfgenamen zijn;
 • op welke wijze zij aanvaarden;
 • of er iemand is aangewezen om het af te wikkelen;
 • of er een executeur is.

Hoewel een verklaring van erfrecht niet wettelijk verplicht is, zullen banken er vrijwel altijd om vragen, wanneer je over een rekening van de overledene wilt beschikken. Wanneer de verklaring is overhandigd en de erfgenamen weer toegang hebben tot de rekening, wordt deze rekening een ervenrekening genoemd. Een bank mag geen en/of rekening blokkeren, maar kan wel vragen om een verklaring van erfrecht, wanneer de tenaamstelling van de en/of rekening gewijzigd moet worden.

Een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig.

In een aantal situaties is een verklaring van erfrecht niet noodzakelijk. Dit is door de overheid samen met de Nederlandse Vereniging van Banken in 2012 bepaald. Hierbij moet het zo zijn:

 • dat de overledene een partner en eventueel kinderen achterlaat;
 • dat de overledene geen testament heeft gemaakt (wettelijke verdeling);
 • dat het totaalbedrag van alle bankrekeningen van de overledene samen minder is dan € 100.000.

In bovenstaande situaties moet de langstlevende partner een verklaring tekenen, waardoor de bank niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het deblokkeren van de rekeningen van de overledene. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de langstlevende partner. Zijn er veel schulden en is de erfenis negatief, dan biedt een verklaring bij de bank geen bescherming. Omdat een erfenis beneficiair aanvaard kan worden, wordt deze bescherming wel geboden bij een verklaring van erfrecht.

Wie kan een verklaring van erfrecht aanvragen?

Er kan om een verklaring van erfrecht gevraagd worden door iedereen die er belang bij heeft om te weten wie de erfgenamen van de overledene zijn. Hierbij valt te denken aan schuldeisers. Vaak zijn het gewoon de erfgenamen die opdracht geven voor het opmaken van een verklaring van erfrecht.

Wanneer een overledene een testament heeft gemaakt, staat daar in wie zijn erfgenamen zijn en wie de vertegenwoordigers zijn van de overledene. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Als de overledene gehuwd was, dan is bij wet bepaald, dat de langstlevende partner en eventuele kinderen erven, onder toepassing van de wettelijke verdeling. De wettelijke verdeling is kort samengevat dat langstlevende alles krijgt en de kinderen een tegoedbon die pas opeisbaar is in bepaalde gevallen. Wanneer er geen langstlevende partner en/of kinderen zijn, dan worden andere familieleden erfgenamen, t.w. de kinderen. Zijn er geen kinderen dan de ouders en (half)broers/(half)zussen (of, indien deze overleden zijn, hun kinderen). Zijn deze er niet, dan vervalt de erfenis aan andere familieleden.

Kosten verklaring van erfrecht 2021

De basiskosten van de verklaring van erfrecht met daarin 3 erfgenamen bedragen inclusief dossierkosten, heffing kwaliteitsfonds notariaat en omzetbelasting € 509,69. Voor iedere erfgenaam extra € 125,00. Niet in dit tarief zitten leges (bijv. gemeenten) en eventuele externe kosten (bijv. opvragen testament). De leges voor een beneficiaire aanvaarding bedragen per akte € 132,-.

In de basiskosten zijn de volgende gebruikelijke werkzaamheden begrepen:

 • een eerste (telefonische) bespreking van circa een half uur omtrent het wel of niet bestaan van een testament, de (mogelijke) erfgenamen en de verwachtte omvang van de nalatenschap;
 • het raadplegen van het Centraal Testamenten Register en het zonodig opvragen van het testament;
 • inlichtingen opvragen bij de Gemeentelijke Basisadministratie en indien noodzakelijk persoonsgegevens van de burgerlijke stand in verband met een erfgenamen onderzoek;
 • het verrichten van de wettelijk verplichte raadpleging van diverse registers, met betrekking tot de erfgenamen (Basisregistratie Personen (BRP), Insolventieregister, Landelijk Register Schuldsanering, Curateleregister en Verificatie Informatie Systeem (VIS));
 • het informeren van de erfgenamen omtrent hun rechten en plichten en de mogelijkheden omtrent het zuiver- dan wel beneficiair aanvaarden dan wel het verwerpen van een nalatenschap;
 • het opmaken van verklaringen van (beneficiaire) aanvaarding of verwerping van een nalatenschap al dan niet met een eenvoudige boedelvolmacht;
 • het opmaken en passeren van de verklaring van erfrecht alsmede het afgeven van afschriften van de verklaring van erfrecht aan de executeur, erfgenamen en/of gevolmachtigde.

Hoe kan ik een verklaring aanvragen?

Je kunt een verklaring van erfrecht aanvragen per e-mail of telefonisch op 030 – 227 3248. De notaris controleert de door jou aangedragen gegevens en doet verder onderzoek. Daarna ontvangen de erfgenamen per mail of per post een verklaring over de wijze van aanvaarding, die vervolgens, na ondertekening en legalisatie van je handtekening, weer retour gezonden kan worden. Zo kan een verklaring van erfrecht aanvragen, zonder dat je op kantoor hoeft langs te komen.

Benodigde stukken

Voor het opmaken van een verklaring van erfrecht verzoeken wij u de navolgende stukken aan te leveren:

 • indien aanwezig: een afschrift van het testament, een kopie van een gemaakt codicil, de huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst;
 • een lijst met namen, geboortedata, telefoonnummers en e-mailadressen van de erfgenamen;
 • indien aanwezig en de erflater voor 1968 in het huwelijk is getreden; een kopie van het trouwboekje;
 • een globaal overzicht van de bezittingen en schulden van de nalatenschap;
 • per erfgenaam een verklaring omtrent aanvaarding (deze maken wij op en ontvangt u later).