Hoe richt ik een vereniging op?

Als je een vereniging wil oprichten moet je eerst een doel formuleren dat niet in strijd is met de wet, niet de openbare orde verstoort en niet de goede zeden aantast. Het doel moet in belang zijn van de maatschappij. Een vereniging mag alleen winst maken als het ten goede komt van het doel.

Een vereniging kan opgericht worden door mondelinge afspraak of onderhandse akte, of door middel van een notariële akte. Er moeten ten minste twee oprichters zijn voor een vereniging. De manier van oprichten (welke vorm/ afspraak wordt gebruikt) heeft verschillende rechtsgevolgen.

Alle verenigingen zijn rechtsbevoegd, maar er wordt onderscheid gemaakt tussen volledig en beperkte rechtsbevoegdheid. Als de statuten in een notariële akte zijn opgenomen is de vereniging volledig rechtsbevoegd. Als ze met een mondelinge afspraak of onderhandse akte zijn opgericht zijn ze beperkt rechtsbevoegd.

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt gezien als een rechtspersoon en kan dezelfde rechten en bevoegdheden hebben als een burger van de staat (registergoederen aanvragen, erfgenaam zijn, leningen aanvragen, etc.). Als je met je vereniging subsidies wil aanvragen moet je in de meeste gevallen een volledige rechtsbevoegdheid hebben.

De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan geen registergoederen in bezit hebben en erfgenaam zijn. Wel mag ze legaten aanvaarden. De bestuurders zijn aansprakelijk voor schulden van de vereniging, soms ook na hun aftreden.